Veiligheid en Privacy

  Meer weten over Veiligheid en Privacy

  Wij houden uw gegevens privé.
  Privacy vinden wij zelf ook net zo belangrijk als iedereen die bij ons winkelt. We doen er alles aan om uw gegevens privé te houden.
  Wij zullen wel gegevens aan u moeten vragen om uw bestelling goed te kunnen verwerken. Welke gegevens wij van u nodig hebben en waarom, dat willen we u graag laten weten. We hebben hieronder in onze privacy verklaring alles uiteen gezet zodat u kan zien welke gegevens we van u nodig hebben en waarom. Ook kunt u lezen hoelang we die gegevens bewaren en wie er toegang heeft tot uw gegevens.

  Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens? 
  U bent aan het winkelen bij GYZS.nl. Dat is de handelsnaam van HBS Online BV. 

  Bedrijfsgegevens

  KvK-nummer

  52365417

  BTW-nummer

  NL8504.11.932.B.01

  IBAN

  NL85ABNA0567277437

  Address

  GYZS.nl 
  Witte Paal 300 A
  1742 LD SCHAGEN 
  Telefoon: 0224 - 212 026

  Email

  klantenservice@gyzs.nl

   Wanneer is dit privacybeleid op u van toepassing?
  Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die GYZS.nl verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met GYZS.nl, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

  Wat zijn persoonsgegevens?
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres en bestelgeschiedenis zijn persoonsgegevens. Aan ons de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan.

  Wat zijn de 'juridische gronden' voor het gebruik van jouw gegevens? 
  Volgens de nieuwe privacy wetgeving (AVG) moeten wij aangeven welke 'juridische gronden' wij hebben om uw gegevens te verwerken. Op grond van de wet, mogen we uw persoonsgegevens verwerken omdat:

  • De verwerking van de meeste persoonsgegevens die we gebruiken noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst bij ons willen wij graag uw adresgegevens zodat wij weten waar uw bestelling bezorgd mag worden.
  • U in sommige gevallen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens. Dit is bijv. het geval wanneer u abonneert op onze nieuwsbrief;
  • Het gebruik noodzakelijk is om een wettelijke verplichting voor ons na te komen,  bijvoorbeeld voor de nakoming van fiscale verplichtingen;
  • Het gebruik van je gegevens in sommige gevallen noodzakelijk is om jouw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
  • De gegevensverwerking noodzakelijk is om het gerechtvaardigde belang van ons of een andere partij te behartigen.

  Welke gegevens wij van u gebruiken en waarom:
  Wanneer u iets bij ons koopt maken we een contractuele afspraak en daarvoor hebben we uw gegevens nodig. We maken een contractuele afspraak bij uw aankoop van een product en/of uw recht op garantie. Dit is het geval bij:

  Verder kunnen wij uw gegevens gebruiken bij 'gerechtvaardigd belang'. Dat betekent dat wij al onze klanten de beste service en meest optimale persoonlijke service willen verlenen. Hierbij houden wij altijd rekening met uw privacy. Dit geldt voor: 

  Daarnaast kunnen wij ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken. In een geval van het vermoeden van bijvoorbeeld fraude. En soms heeft u ons zelf toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld als u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. 

  Voor alle bovenstaande gevallen hebben we verderop op deze pagina apart per onderdeel uitgelegd welke gegevens we nodigen hebben en waarom.

  Wie heeft er toegang tot uw gegevens?
  We geven uw gegevens niet aan anderen partijen, tenzij het nodig is voor de juiste dienstverlening. Het gaat dan om leveranciers, reviewpartners, reparatiebedrijven, betaalpartners, IT-dienstverleners en bezorgpartners.

  Een bezorgdienst wilt tenslotte graag weten waar ze uw pakket mogen afleveren. Partners voor data management, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus gebruiken we als we u persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties willen laten zien op basis van uw interesse in bepaalde artikelen. Bij verdachte situaties zijn we verplicht om uw gegevens te delen met overheidsinstanties. De partners die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens GYZS; tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. Er zijn ook partners die toegang hebben tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. U kunt hier meer over lezen in onze cookiestatement en het privacy beleid van deze partners. 
  Uw gegevens worden nooit door ons verkocht aan derden.

  Waar worden uw gegevens opgeslagen?
  Uw gegevens slaan we op in verschillende databases. De hosting van de site gebeurt in Nederland en we werken samen met partijen die Veiligheid en Privacy ook hoog in het vaandel hebben staan en net als wij ook moeten voldoen aan de privacy wetgeving in Nederland en de Europese unie. Daarnaast worden uw gegevens enkel opgeslagen in databases in Europa en in enkele gevallen buiten de Europese Unie. Wanneer partners gegevens opslaan in databases moeten zij compliant zijn aan de eisen en normen van de AVG wetgeving in Europa.

  Hoe lang bewaren we uw gegevens?
  We bewaren uw gegevens zo kort mogelijk en alleen als het noodzakelijk is. Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben. Of gebruiken we uw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van uw bestelling. Wat is zo kort mogelijk en noodzakelijk zult u misschien denken? Dit is wat wij zo kort als mogelijk noemen:

  • We nemen op dit moment geen telefoongesprekken op. Wel kunt u een voicemail achterlaten die bewaard wordt. Deze bestanden worden niet langer bewaard dan 30 dagen tenzij we een wettelijke verplichting hebben om een gesprek langer te bewaren. 
  • Klantaccounts die niet gebruikt worden, verwijderen we na 7 jaar. Daarna gebruiken we uw gegevens alleen nog maar anoniem voor analyses en rapportages. 
  • Wij zijn verplicht om uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren door de belastingdienst. Daarna gebruiken we uw gegevens alleen nog maar anoniem voor analyses en rapportages. 
  • Voor reparaties of vervanging bewaren we uw gegevens en melding 7 jaar. Daarna gebruiken we uw gegevens alleen nog maar anoniem voor analyses en rapportages.
  • Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
  • Alle gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen gebruiken we zo lang als we dat nodig vinden. 

  Hoe beveiligen wij uw gegevens?
  De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden.

  Ter bescherming van uw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; voor de communicatie via uw internetbrowser gebruiken wij bijvoorbeeld SSL=secure socket layer. Dat kunt u herkennen aan het slotsymbool dat uw browser bij een SSL-verbinding laat zien. Ter waarborging van de duurzame bescherming van uw gegevens worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig getoetst en zo nodig aangepast aan de stand van de techniek. Deze beginselen gelden ook voor bedrijven die in opdracht van ons en op aanwijzing van ons gegevens verwerken en gebruiken.

  Back-up van (persoons)gegevens
  Wij maken back-ups van onze ICT-systemen zodat we ze kunnen herstellen bij een beveiligingsincident. Ook zijn we verplicht uw persoonsgegevens goed te beveiligen en te kunnen herstellen.
  Wij leren van beveiligingsincidenten bij andere organisaties en realiseren dat ondanks onze inspanningen zo’n situatie ook ons kan overkomen. Wanneer er een beveiligingsindicent is of als een ICT-systeem crasht, zullen wij onze gegevens, dus ook uw persoonsgegevens, herstellen. We lopen dan alle verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen na en zorgen dat wij geen persoonsgegevens herstellen die wij niet mogen bezitten.

  Wat zijn uw rechten?
  Het zijn uw gegevens. Hieronder zijn uw rechten op basis van de AVG wetgeving weergegeven.

  • Recht op inzage: U heeft het recht om informatie op te vragen over de over uw persoon opgeslagen persoonsgegevens.
  • Recht op correctie: U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen.
  • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, u echter het wissen daarvan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u die nog nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
  • Recht op wissen: U heeft het recht om te eisen dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten.
  • Recht op informatie: Indien u uw recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking hebt doen gelden, zullen wij alle ontvangers van uw persoonsgegevens op de hoogte stellen van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.
  • Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht om persoonsgegevens die u ter beschikking aan ons hebt gesteld, aan jezelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.
  • Recht van bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.
  • Herroepingsrecht van gegeven toestemming: U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat u begrijpt dat het om technische redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat u gedurende deze tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen.

  Dus als u bijvoorbeeld wilt weten wat we aan gegevens van u hebben opgeslagen; of wanneer u dit wilt wijzigen en/of verwijderen dan kan dat.  Het wijzigen van uw gegevens of het verwijderen van uw account kunt u zelf doen in uw account bij GYZS.nl. U kunt ook een email sturen naar klantenservice@gyzs.nl en dan doen wij het voor u. U kunt dan ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

  Mocht u vragen aan ons om, uw gegevens te verwijderen of te wijzigen; of wanneer u inzicht wilt hebben in uw gegevens, dan vragen we wel om uzelf te identificeren. We zullen dan aanvullende informatie aan u vragen om uw identiteit vast te kunnen stellen. We willen immers wel zeker zijn van onze zaak voordat we dergelijke verzoeken in behandeling nemen. 
  Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

  Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken
  GYZS.nl heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen over u. Onder bijzondere en gevoelige persoonsgegevens vallen o.a. gegevens over politieke voorkeur, ras of etnische afkomst en gegevens over gezondheid. Tenzij deze informatie redelijkerwijs noodzakelijk is voor de overeenkomst, zal er nooit door GYZS.nl gevraagd worden om deze bijzondere en/of gevoelige gegevens. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming bijzondere en/of gevoelige gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via klantenservice@gyzs.nl met het onderwerp: Privacy – Data Protection Officer. In dat geval verwijderen wij deze informatie.

  Hoe wij omgaan met gegevens van kinderen
  GYZS.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@gyzs.nl met het onderwerp: Privacy – Data Protection Officer. In dat geval verwijderen wij deze informatie.

  Heeft u vragen of klachten? 
  We begrijpen dat het best een kluif aan informatie is op deze pagina. Wilt u meer weten of heeft u aanvullende vragen over uw privacy, neem dan contact op met onze Data Protection Officer. 
  Mailen: klantenservice@gyzs.nl
  Onderwerp: Privacy - Data Protection Officer
  Schrijven kan ook naar: HBS online BV, Witte Paal 300 A, 1742 LD, Schagen, t.a.v. Data Protection Officer
  Klachten met betrekking tot privacy worden bij voorkeur altijd eerst aan ons kenbaar gemaakt. Mochten wij er samen niet uitkomen kuntaltijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Veranderingen & wijzigingen in het privacybeleid
  Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
  Wij behouden daarbij te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

  Laatste wijziging op 12 september 2019

  Jouw beoordeling van dit artikel

  Bestellen

  Als u iets bij ons koopt dan moeten we wel naar een aantal gegevens vragen anders kunnen we uw order niet verwerken. Ook als we u buiten de webshop om een factuur willen toesturen hebben we informatie van u nodig. 

  Wat willen we allemaal van u weten? 

  Aanhef, voor- en achternaam
  We willen graag weten hoe u heet zodat we uw gegevens correct op de factuur hebben staan.

  Adres en woonplaats
  Uw adres en woonplaats gebruiken we ook voor uw factuur en afleveradres. Deze gegevens kunnen we niet meer achteraf aanpassen. 

  Telefoonnummer
  Uw telefoonnummer gebruiken we om u te informeren over uw bestelling. Mocht er bijvoorbeeld iets niet duidelijk zijn dan willen wij u hier graag over informeren. Bijvoorbeeld u koopt 2 artikelen die niet bij elkaar passen of met elkaar kunnen werken, of wanneer er een voorraadverschil is, dan willen we dit graag vooraf met u delen om misverstanden achteraf te voorkomen. 

  Betaalgegevens en factuur
  Tijdens het afrekenen maken wij gebruik van SSL: Secure Socket Layers. Dit is een beveiligingssysteem voor internet. Dit herken je aan het slotje in de adresbalk. Ook zie je in de URL ‘https’ staan in plaats van ‘http’. Deze extra ‘s’ staat voor ‘secure’. Met SSL wordt alle informatie tussen jou en onze website gecodeerd, zodat het onleesbaar is voor derde partijen. Wanneer je gaat betalen verlaat je onze site en kom je in de beveiligde omgeving van ICEPAY. Zij handelen de betaling verder af. 

  Op de factuur die u krijgt toegestuurd nadat het artikel is verzonden staan de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres en woonplaats, factuurnummer, ordernummer. 
  Achteraf kunnen we uw factuur niet meer aanpassen. 

  IP-adres
  Zodra u op internet aan het surfen bent dan bent u niet onzichtbaar. Omdat we uw IP-adres onthouden kunnen wij ervoor zorgen dat bezoekers en klanten van GYZS een veilige winkelervaring hebben. Verdachte IP-adressen en kwaadwillende mensen kunnen we indien nodig blokkeren van onze site. 

  E-mailadres
  U ontvangt van ons een e-mail over uw bestelling en factuur.

  Jouw beoordeling van dit artikel

  Bezorging

  Wanneer u bij ons koopt gaan we er dus vanuit dat we een pakket naar je toe gaan versturen. Daarvoor hebben we dan wel wat gegevens van u nodig zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw order ook bij u terecht komt. Die gegevens geven we door aan onze bezorgpartners. 

  Wat willen we allemaal van u weten? 

  Aanhef, voor- en achternaam
  We willen graag weten hoe u heet zodat de bezorgpartner dit indien nodig ook kan verifiëren met u als hij uw pakket komt bezorgen. 

  Adres en woonplaats
  U wilt uw pakket zo snel mogelijk ontvangen van de bezorger. Uw adres en woonplaats hebben we ook nodig. 

  Telefoonnummer
  Je telefoonnummer gebruiken we om u te informeren over de bezorging. Als de chauffeur in- of uitloopt of wanneer er iets onduidelijk is dan willen we u daar graag over informeren. En soms bellen we u om te vragen of alles goed is gegaan. 

  E-mailadres
  U ontvangt van ons een e-mail over uw bezorging. Als de order is verzonden ontvangt u een bericht. Van onze bezorgpartner ontvangt u ook een e-mail met een Track & Trace code bijvoorbeeld. Zo weet u precies wanneer uw order wordt bezorgd. 

  Jouw beoordeling van dit artikel

  Retour

  We hopen het natuurlijk niet maar het kan voorkomen dat een artikel niet helemaal past of dat u het gewoon niet mooi vindt. U mag het dan altijd retour sturen zolang u nog binnen uw bedenktermijn zit. En als iets stuk gaat binnen de garantietermijn kunt u de producten ook gewoon terugsturen. 

  Wat willen we allemaal van u weten? 

  Ordernummer
  Met uw ordernummer kunnen we razendsnel gegevens van u opzoeken en u snel helpen. 

  Aanhef, voor- en achternaam
  Handig om te weten wie wat teruggestuurd heeft anders blijven we wel heel lang zoeken. 

  Adres en woonplaats
  Voor het opzoeken van gegevens is het ook handig om uw adres en woonplaats te hebben zodat we dit kunnen vergelijken met de bezorggegevens. 

  Telefoonnummer
  Mochten we uw handschrift niet goed kunnen lezen dan bellen we u gewoon even op om te vragen waarom u iets retour gestuurd hebt aan ons. 

  E-mailadres
  U mailt ons vooraf even zodat we weten dat u iets retour gaat sturen. 

  Productinformatie
  We vragen u welke artikelen u retour gaat sturen. U vult dan gegevens in zoals het artikelnummer, omschrijving en het aantal. 

  Jouw beoordeling van dit artikel

  Contact met onze klantenservice

  We hebben best veel manieren waarop u ons kunt bereiken. U kunt ons namelijk bellen, mailen en u kunt met ons chatten. Maar u kunt ons ook bereiken via Facebook of Twitter. En u kunt langskomen bij ons op kantoor om gezellig wat informatie in te winnen bij een van onze productspecialisten. 

  Informatie die we dan kunnen vragen om jouw probleem, verzoek of vraag sneller en beter te kunnen verwerken zijn onder andere deze gegevens: ordernummer, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Maar als u bijvoorbeeld vraagt om een order te crediteren op een ander rekeningnummer dan waarmee u hebt betaald, dan vragen we ook om uw bankrekeningnummer. Dus we vragen om gegevens waarmee we uw vraag of verzoek het beste kunnen afhandelen. 

  Het kan ook zijn dat u met ons belt en dat er niet snel genoeg opgenomen kan worden. Dan wordt u naar de voicemail box gestuurd en vragen we u om iets in te spreken. Uw ingesproken bericht wordt direct verwijderd na het afluisteren. En anders worden ze automatisch verwijderd na 30 dagen. 

  Jouw beoordeling van dit artikel

  GYZS Zakelijk

  Als u een zakelijke klant bent dan kan dat heel interessant zijn voor u. Vaak worden zakelijke klanten gekoppeld aan een kortingsregeling waardoor ze bij vervolgbestellingen voordeliger uit zijn. Maar om u daarvoor aan te melden hebben we wel wat extra gegevens nodig zoals uw BTW-nummer en Kamer van Koophandel gegevens. Daarbij moeten we dus ook weten welke rechtsvorm uw bedrijf heeft. We kunnen dan een aantal checks doen en na goedkeuring krijgt u dan direct bericht terug van ons.

  We sturen onze zakelijke klanten persoonlijke aanbiedingen gebaseerd op uw aankoopverleden en zoekgedrag. Als u geen e-mails wilt ontvangen kunt u zich ook weer heel eenvoudig uitschrijven door op 'afmelden' of 'uitschrijven' te klikken in de e-mails.  

  Jouw beoordeling van dit artikel

  Reviews & klanttevredenheidsonderzoek

  We kunnen u soms een e-mail sturen met de vraag of u tevreden bent met het artikel. Dit doen we natuurlijk niet voor niets. Ten eerste zijn we blij als u een review bij een product wilt plaatsen. Maar we doen het ook omdat we dan kunnen meten wie wel en niet tevreden is. Hier maken we dan voor onszelf rapportages over. Doen we het goed dan zijn we blij. Doen we het niet goed dan gaan we nog beter ons best doen. 

  We mailen u dus met de vraag of u een artikel wilt beoordelen of met de vraag of u ons als bedrijf wilt beoordelen. 

  We snappen dat u niet altijd een mail wilt ontvangen. Daarom kunt u zich ook altijd uitschrijven via een afmeldlink in de mail. 

  Cookies
  Omdat we de klanten de beste winkelervaring willen geven, meten we het gedrag van klanten aan de hand van cookies. Een website is nooit af namelijk. En onze klanten vertellen ons heel veel door gebruik te maken van de website. Daar leren wij van. Soms werken knoppen of pagina's niet zoals we graag zouden willen. En door te kijken naar de data van klanten en het gedrag op een website kunnen we de site continue blijven verbeteren. 
  Als u meer wilt weten over cookies en de instellingen dan kunt u een kijkje nemen op onze cookie-pagina


  Jouw beoordeling van dit artikel

  Bezoek van onze website

  Als u bij GYZS.nl op een product klikt of verder surft krijgt u van ons cookies en andere vergelijkbare technieken. Hiermee kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag op onze site volgen. Bijvoorbeeld de zoektermen of welke producten u wel en niet aanklikt en uiteraard ook de artikelen die u bestelt. 

  Met deze informatie maken we het winkelen voor u bij GYZS.nl persoonlijker. We tonen u advertenties op basis van uw interesses. We maken uw e-mails persoonlijker en delen alleen informatie met u op socialmedia die u interessant vindt. Wilt u meer weten over cookies en de instellingen? Bekijk dan onze cookie-pagina


  Jouw beoordeling van dit artikel

  Account

  Wij raden iedereen aan om een account aan te maken. Veel handiger namelijk bij het afrekenen en ook makkelijk om bestellingen terug te zoeken uit het verleden of facturen te downloaden bijvoorbeeld. Ook kunt u openstaande tickets met onze klantenservice hierin zien. We bewaren dus veel gegevens in uw account. 

  De volgende gegevens staan in uw account:

  Aanhef, voor- en achternaam
  We willen graag weten hoe u heet zodat we uw gegevens correct op de factuur hebben staan.

  Factuur- en afleveradres
  Uw adres en woonplaats gebruiken we ook voor uw factuur en afleveradres. Deze gegevens kunnen we niet meer achteraf aanpassen.

  E-mailadres
  Met uw e-mailadres logt u in. En daarbij heeft u ook uw unieke wachtwoord nodig natuurlijk. Want die weten wij niet. En dat willen we ook zo houden. U ontvangt van ons een e-mail over uw bestelling en bezorging. En daarnaast ontvangt u van ons (alleen als u dat wilt) nieuwsbrieven met persoonlijke aanbiedingen. Als u die niet wilt ontvangen dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven. Dit doet u door op afmelden of uitschrijven te klikken in de e-mail. 

  Ordernummer
  Als u contact met ons op wilt nemen over een order. Dan vind u uw ordernummer dus in uw account. Zo kunnen wij u ook veel sneller helpen. Ook is het makkelijk terugzoeken voor uzelf en kunt u hier snel bestellingen uit het verleden weer opnieuw bestellen. 

  Factuur
  Als we uw pakket verzonden hebben dan krijgt hier bericht over via de e-mail. Maar mocht u die gemist hebben dan kunt u uw factuur ook downloaden vanuit uw account. Op je factuur staan bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, woonplaats, ordernummer, factuurnummer, referentie, en het afleveradres met voornaam, achternaam, adres en woonplaats. De factuur kunt u achteraf niet meer aanpassen. 

  Productbeoordelingen
  We vragen u soms om ons te laten weten wat u van een product vindt. Daarmee helpt u ons maar ook andere klanten. Als u dus wilt weten welk artikel u beoordeelt hebt dan kan u dat terugzoeken in uw account. 

  Als u bent ingelogd dan weten wij dat ook. En daardoor kunnen we u persoonlijk advies geven. Hier lees meer over bij Persoonlijk advies. 

  Jouw beoordeling van dit artikel

  Nieuwsbrief & e-mail

  Je ontvangt van ons een e-mail na het bestellen en bezorgen van uw order. Verder kunnen we na uw bestelling u een e-mail sturen met het verzoek om het product of GYZS.nl te beoordelen. 

  Als u zich hiervoor hebt aangemeld sturen we u ook persoonlijke aanbiedigen gebaseerd op uw aankoopverleden en persoonlijke interesses en producten die u hebt bekeken. Als u geen e-mails wilt ontvangen kan u zich ook weer heel eenvoudig uitschrijven door op afmelden of uitschrijven te klikken in de e-mails. 

  Jouw beoordeling van dit artikel

  Persoonlijk advies

  Als u bent ingelogd dan weten wij dat ook. We meten dan veel en houden gegevens bij van uw internetgedrag op onze website. We letten op welke producten u bekijkt, op welke links u klikt en wat u in uw winkelmandje stopt of juist niet. Die data verzamelen we en analyseren we. Deze data maakt het mogelijk om voor u persoonlijke content te maken op de website. Wij weten vaak heel goed dat u altijd Spax schroeven wilt bestellen in plaats van Kelfort schroeven. Dus dan is het ook onlogisch als we u gaan lastig vallen met content waar u niet op zit te wachten. Dat doen we op de website maar ook in de e-mails die we versturen en op social media. 
  Als we deze data delen met derden partijen dan moeten zij net als wij netjes omgaan met die data. Zo simpel is het. 

  Omdat we onze klanten de beste winkelervaring willen geven, meten we het gedrag van klanten aan de hand van cookies. Een website is nooit af namelijk. En onze klanten vertellen ons heel veel door gebruik te maken van de website. Daar leren wij van. Soms werken knoppen of pagina's niet zoals we graag zouden willen. En door te kijken naar de data van klanten en het internetgedrag op onze website kunnen we de site continue blijven verbeteren. Als u geen cookies wilt en deze wilt verwijderen dan kan dat op onze cookie-pagina. Dan kunnen wij u niet meer persoonlijk advies geven en laten we u ook geen persoonlijke advertenties meer zien. Wel tonen we dan de standaard advertenties. 
  Als u meer wilt weten over cookies en de instellingen dan kunt u een kijkje nemen op onze cookie-pagina. 

  Jouw beoordeling van dit artikel

  Acties

  Bent u gek op winnen? Doe dan mee met acties van GYZS.nl. Soms verloten we iets op social media of starten we een actie voor de beste foto, of het beste klus verhaal. De gegevens die we dan nodig hebben zijn vaak uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

  Hoe meer we snappen van de spelletjes en wie er mee doet, hoe leuker de volgende acties en verlotingen worden. 

  Jouw beoordeling van dit artikel

  Social media

  We zijn actief op Facebook en Twitter en u kunt bij ons ook instructievideo's bekijken op Youtube. We zijn gek op likes en duimpjes. En vaak verdient u daar ook nog GYZS credits mee. Dat is ons spaarprogramma. Dus hoe actiever u bent op onze site en op facebook of wanneer u vrienden uitnodigt hoe meer credits je kunt sparen.
  Op social media tonen we u persoonlijke advertenties op basis van uw interesses of algemene advertenties als we daar geen toestemming voor hebben. Dat doen we op basis van cookies. Lees hier meer over op onze Cookie-pagina. Klantendata delen we niet met Facebook of Twitter.

  Jouw beoordeling van dit artikel

Van GYZS Z'N blog

Blog mee

Heb je veel productkennis en wil je dat graag delen met ons en met andere gebruikers van onze webshop? Meld je dan aan op klantenservice@gyzs.nl. Veel van onze klanten hebben specifieke kennis van bepaalde producten of hebben bepaalde klustips die voor iedereen nuttig kunnen zijn. Wij zullen je hiervoor op een gepaste manier tegemoet komen.

Forum

Heb je een vraag of wil je ergens over meediscussiëren? Ga dan naar ons Forum. Hier kun je al je productvragen stellen waar andere gebruikers en onze experts antwoord op kunnen geven. Vragen over producten of over een bepaalde klus. Een vraag stellen kost niets en levert misschien veel op. Klussen doe je namelijk niet alleen en wij delen graag informatie met je.